banner60 64

AW Cheamyong1

rice guarantee

riceweek2

P 1 

pest 

1170 4

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ 

Read more

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการวิจัยตัวชี้วัดที่ 8 วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว กรุงเทพฯ

Read more

เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ร่วมกับนาแปลงใหญ่และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองม่วง (ศพก.)ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

Read more

  จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร ด้านการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ข้าว GAP) รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

Read more

จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ ตามวาระการประชุม วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งสวอคีรีวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read more

ร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี

Read more

  เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 18 มกราคม 2563ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

  จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563วันที่ 13-17 มกราคม 2563ณ ศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดลพบุรี 5 ศูนย์

Read more

  มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2562วันที่ 10 มกราคม 2563ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรฯ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หมู่ 1 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Read more

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ธันวาคม 2562

Read more

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2562

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิพอเพียงชุมชนห้วยกระแทก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562

Read more

สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/2564 ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนกเขาเปล้า อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2562

Read more

 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่ม และถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ  ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2562

Read more

 ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/2564 ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2562

Read more

 เข้าร่วมตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 เพื่อให้คำแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจ  และคุณภาพในการเพาะปลูกให้เป็นไปตามมาตรฐานแปลงพันธุ์ข้าวได้อย่างสมบูรณ์  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้มลิงสมอใส (นาแปลงใหญ่) หมู่ 11 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียน  ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ณ แปลงสาธิตโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

Read more

 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ตรวจติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  ณ ตำบลเพนียด และตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ประชุมชี้แจงการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ และราคารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2562  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ประชุมการรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2562  และตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ตรวจติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม และตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ตรวจติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  ณ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง ตำบลหลุมข้าว  และตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ติดตามความก้าวหน้า GAP Seed และประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 รุ่น 2  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 31 ตุลาคม 2562

Read more

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมือง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 6 กันยายน 2562ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2562วันที่ 5 กันยายน 2562ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Read more

ต้อนรับนางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมคณะ เพื่อตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2วันที่ 30 สิงหาคม 2562ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

ต้อนรับนายประสง ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการภายในศูนย์ฯวันที่ 27 สิงหาคม 2562ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 22 สิงหาคม 2562ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ COO จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 15 กรกฎาคม 2562ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 11 กรกฎาคม 2562ณ วัดบ้านหนองประดู่ตอ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศในแปลงนา และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562วันที่ 10 กรกฎาคม 2562ณ โรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 10 กรกฎาคม 2562ณ วัดตะโก ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 5 กรกฎาคม 2562ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านเพนียด หมู่ 2 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว Baitang Farmer Co-operatives จากประเทศกัมพูชาเพื่อทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทยวันที่ 1 กรกฎาคม 2562ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 26 มิถุนายน 2562ณ วัดข่อยเหนือ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 25 มิถุนายน 2562ณ วัดข่อยเหนือ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว "วุ้นน้ำนมข้าว" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ วัดบ้านหนองประดู่ตอ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 มิถุนายน 2562

Read more

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

Read more

เข้าร่วมสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ พร้อมมอบนโยบายด้านข้าว และการพัฒนาชาวนาแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีวันที่ 6 มิถุนายน 2562

Read more

รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดอาชีพการเกษตร พร้อมรับฟังนโบายด้านข้าว การพัฒนาชาวนา และทิศทางการทำงานของกระทรวงฯ เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานครวันที่ 4 มิถุนายน 2562

Read more

เข้าร่วมสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีวันที่ 3-6 มิถุนายน 2562

Read more

ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

Read more

ร่วมให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว เรื่อง การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Read more

จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวและสาธิตการแปรรูปข้าว โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2562 วัดมหาโพธิ ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ณ วันที่ 24 เมษายน 2562

Read more

ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจุดบริการประชาชน ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้งจำกัด (ปั้มน้ำมันบางจาก) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 30 ธันวาคม 2561

Read more

จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว ภายใต้โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562 ณ วัดป่าโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 ธันวาคม 2561

Read more

จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2561 

Read more

เข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 เรื่อง “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย: ถึงเวลาหรือยัง” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

Read more

จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว งานวันดินโลก จังหวัดลพบุรี World Soil Day 2018 รณรงณ์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

Read more

เข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตและขยายพันธ์พืช ปี 2561 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2561  “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก”  ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา  ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์   ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว  ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562  ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ตำบลโคกสลุง  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมอบรมสัมมนา  "เชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งผลิตสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย"  ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย  ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี  ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ" ณ โรงแรงเอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่งดอกไม้สด ถวายพระบาทสมเดกพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมกิจกรรมหว่านข้าวไรซ์เบอรี่ ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์โรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Read more

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

Read more

ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานวันดินโลก ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

Read more

คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อพิจารณาการประกวดคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2561

Read more

ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ระดับภาค ภาคกลาง ณ ตำบลกุตตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2561

Read more

เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำไอศกรีมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ภายใต้โครงการคลินิกเทพสตรีเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561 ณ วัดคุ้งลาน หมู่ที่ 5 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2561

Read more

เข้าร่วมพิธีปลูกข้าวนาโยนพันธุ์ข้าว กข 43 ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) ปี 2561 ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสระเตย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2561

Read more

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 มิถุนายน 2561

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการประชุมหมู่ 5 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 มิถุนายน 2561

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ วัดหนองปลิง ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ณ หมู่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรีวันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 มิถุนายน 2561

Read more