pic2 

web1

h2561

S 52371498

129342

19424385 461028350928222 6253833672188785571 n

picpricetest1

price07122560 pricetest 13112560free wallpaper 4 as Smart Object 1 as Smart Object 1

 141260

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2560

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองละโว้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ฉบับที่ 15 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2560

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2560

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 143 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองพ่อขุนรามคำแหง ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 เดือน สิงหาคม 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2560

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 3-15 สิงหาคม 2560

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2560

Read more

รายงานคาดการณ์สาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

Read more

จดหมายข่าวบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยปีที่ 13 ฉบับที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2560

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ปีที่ 14 ฉบับที่ 142 เดือนกรกฎาคม 2560

Read more

แจ้งเตือนเรื่อง พายุโซนร้อน "เซินก้า" (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน(มีผลกระทบถึง 28 กรกฎาคม 2560)

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 24-27กรกฎาคม 2560

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2560

Read more

เข้าร่วมอบรมเกษตรกรโครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  

Read more

บรรยายเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการลดต้นทุนการผลิต ในการถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 

Read more

จัดอบรมหลักสูตรอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว Pre GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน Pre GAP

Read more

ปลูกข้าวนาดำ ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

Read more

ร่วมบรรยายความรู้ทางวิชาการด้านข้าว เรื่อง แมลงศัตรูข้าว-ศัตรูธรรมชาติ การสำรวจแปลงนา และวัชพืชในนาข้าว 

Read more

ให้คำแนะนำการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ภายใต้โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว กิจกรรมตรวจสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP SEED

Read more

เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ระบบ barcode เพื่อการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

Read more

 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร" ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดยใช้ Mobile Application "

Read more

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน เครือข่าย โครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 

Read more

จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง

Read more

ร่วมบรรยายความรู้ทางวิชาการด้านข้าว โดยฝึกปฏิบัติการเพาะปลูกข้าว และสาธิตการทำสารสมุนไพรขับไล่แมลง พร้อมทั้งมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตข้าว ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่

Read more

เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนวิธีการสำรวจ วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

Read more

เข้าร่วมตรวจประเมินร้านค้าและประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ มีจำหน่ายภายใต้โครงการ Q-shop ณ ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 750 กิโลกรัม ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560  โดยได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี

Read more

จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560

Read more

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การผลิตข้าวระบบ GAP และการสำรวจสถานการณ์แมลงศัตรูข้าว ภายใต้กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

Read more

ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ความรู้เกษตรกร พร้อมมอบ สมุดบันทึกตรวจเยี่ยมแก่เกษตรกร โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ณ พื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  

Read more

เข้าร่วมงานพิธีให้ยืมชุดอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ (TMR)ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2560  

Read more

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับ  ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17

Read more

เข้าร่วมเวทีเสวนาการผลิตข้าวให้ปลอดภัย/การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26

Read more

เข้าร่วมชมนิทรรศการด้านข้าว การแปรรูปข้าว และนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

Read more

ร่วมให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว  ภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

Read more

เข้าร่วมโครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน เครือข่าย การจัดเวทีชุมชน

Read more

เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 เดือน มิถุนายน 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 141 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

Read more

ข่าวสารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 15 -26 มิถุนายน 2560

Read more

  จดหมายข่าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ปีที่12 ฉบับที่111 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ปีที่ 20 ฉบับที่ 5  ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 140 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 119 ประจำเดือนเมษายน 2560  

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ร่วมจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อผลิตข้าวคุณภาพดี" โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) จังหวัดลพบุรี

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)    ปี 2560

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ร่วมให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว  ภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560  จังหวัดลพบุรี

Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

Read more

  จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองพ่อขุนรามคำแหง ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองย่าโม ปีที่ 11 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 81 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

จดหมายข่าว ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2560      

Read more

ร่วมงานสื่อมวลชนสัญจร "การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ (เเก้มลิงธรรมชาติ) ปี 2560"  

Read more

ร่วมพิธีเปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี

Read more

รายงานสถานการณ์เร่งด่วนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 138 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

Read more

ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่องเตือนการระบาดแมลงบั่ว

Read more

6 - 9 เมษายนนี้ เตรียมพบกับ งานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตร “ชม” เส้นทางสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ด้วยนวัตกรรม IT/QR Code “ช๊อป ชิม ชิลล์”ณ ห้างสรรพสินค้า ใจกลางกรุงเทพมหานคร

Read more

มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

Read more

ขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องเกษตรกร งดปลูกข้าวรอบ 3 และเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน

Read more

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง มาขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 พฤษภาคม 2560

Read more

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

Read more

สำรวจแปลงนาในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งการระบาดของแมลงบั่วในนาข้าวของแปลงนาเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ณ พื้นที่แปลงนาเกษตรกร ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง และพื้นที่แปลงนาเกษตรกร ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี

Read more

จัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพปี 2560 ณ ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี  

Read more

จัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAPข้าว สำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพปี 2560 ณ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี

Read more

ร่วมพบปะ หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ในโครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560  

Read more

จัดประชุมพบปะ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง” ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรีคนใหม่ เดินทางเข้าพบเพื่อรายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2560  

Read more

ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองย่าโม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ปีที่ 11 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธู์ข้าวเมืองพ่อขุนรามคำแหง ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวสุโขทัย กรมการข้าว

Read more

เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2560 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

Read more

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการศึกษาทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าพ.ศ.2547 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้ง ได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp/หรือติดต่อ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช

Read more

เข้าร่วมการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Read more

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักสูตร "การผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล" ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Read more