P 1

1170 4

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดประชุมพัฒนาระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ศัตรูข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Read more

จัดพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

  จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

ติดตามงานศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ตำบลหนองราชวัตร และตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้างคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ วัดโป่งน้อย ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมการฝึกอบรม “พัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษสู่ตลาดเกษตรดิจิทัล” วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใจฟ้าฟาร์ม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ศัตรูข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการแก้มลิงหนองสมอใส ตำบลบางคู้ อำเภอเมืองท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ วัดตะโก ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

  จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563  วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงสีชุมชน หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

  จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ วัดตะโก ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ 12 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวัดโคกสะอาด ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาวัดหนองแก้ว ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

Read more

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหนองหลวง หมู่ 12 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะ Coo จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมประชุมแผนการจัดประชุมคณะ OT ภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

Read more

ลงพื้นที่ชี้แจ้งข้อตกลงการจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืช (ขพ.2) โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563วันที่ 18 พฤษภาคม 2563ณ ตำบลหนองผักนาก และตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อชี้แจ้งหลักเกณฑ์ และการเข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 63 วันที่ 15 พฤษภาคม 63 ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 เพื่อจัดทำแปลงฤดูฝน ปี 63 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาหมู่ที่ 12 ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกาษตร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ ศขช.ต.คลองเกตุ ศขช.ต.โคกสลุง ศขช.บ้านห้วยยาง ศขช.ต.สนามแจง และศขช.ต.ม่วงค่อม จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโคกเจริญ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ (ศพก.เครือข่าย อ.โคกเจริญ) ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมงานการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการหยุดเผา และการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพโครงการให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

Read more

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ 

Read more

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการวิจัยตัวชี้วัดที่ 8 วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว กรุงเทพฯ

Read more

เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ร่วมกับนาแปลงใหญ่และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองม่วง (ศพก.)ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

Read more

  จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร ด้านการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ข้าว GAP) รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

Read more

จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ ตามวาระการประชุม วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งสวอคีรีวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read more

ร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี

Read more

  เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 18 มกราคม 2563ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

  จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563วันที่ 13-17 มกราคม 2563ณ ศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดลพบุรี 5 ศูนย์

Read more

  มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2562วันที่ 10 มกราคม 2563ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรฯ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หมู่ 1 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Read more

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ธันวาคม 2562

Read more

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2562

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิพอเพียงชุมชนห้วยกระแทก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562

Read more

สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/2564 ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนกเขาเปล้า อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2562

Read more

 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่ม และถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ  ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2562

Read more

 ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/2564 ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2562

Read more

 เข้าร่วมตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 เพื่อให้คำแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจ  และคุณภาพในการเพาะปลูกให้เป็นไปตามมาตรฐานแปลงพันธุ์ข้าวได้อย่างสมบูรณ์  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้มลิงสมอใส (นาแปลงใหญ่) หมู่ 11 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียน  ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ณ แปลงสาธิตโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

Read more

 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ตรวจติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  ณ ตำบลเพนียด และตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ประชุมชี้แจงการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ และราคารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2562  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ประชุมการรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2562  และตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ตรวจติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม และตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ตรวจติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  ณ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง ตำบลหลุมข้าว  และตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562

Read more

 ติดตามความก้าวหน้า GAP Seed และประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 รุ่น 2  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 31 ตุลาคม 2562

Read more

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมือง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 6 กันยายน 2562ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2562วันที่ 5 กันยายน 2562ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Read more

ต้อนรับนางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมคณะ เพื่อตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2วันที่ 30 สิงหาคม 2562ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

ต้อนรับนายประสง ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการภายในศูนย์ฯวันที่ 27 สิงหาคม 2562ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 22 สิงหาคม 2562ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ COO จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562วันที่ 15 กรกฎาคม 2562ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more