banner60 64

AW Cheamyong1

rice guarantee

ricemarket 02112561

riceweek2

free wallpaper 4 as Smart Object 1 as Smart Object 1

P 1

 

pest 

1170 4

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวและสาธิตการแปรรูปข้าว ในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีเกษตรกรมาใช้บริการ ณ วัดมหาโพธิ ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more

ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจุดบริการประชาชน ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้งจำกัด (ปั้มน้ำมันบางจาก) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 30 ธันวาคม 2561

Read more

จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว ภายใต้โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562 ณ วัดป่าโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 ธันวาคม 2561

Read more

จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2561 

Read more

เข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 เรื่อง “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย: ถึงเวลาหรือยัง” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

Read more

จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว งานวันดินโลก จังหวัดลพบุรี World Soil Day 2018 รณรงณ์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

Read more

เข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตและขยายพันธ์พืช ปี 2561 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2561  “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก”  ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา  ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์   ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว  ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562  ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ตำบลโคกสลุง  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมอบรมสัมมนา  "เชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งผลิตสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย"  ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย  ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี  ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ" ณ โรงแรงเอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่งดอกไม้สด ถวายพระบาทสมเดกพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

Read more

ร่วมกิจกรรมหว่านข้าวไรซ์เบอรี่ ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์โรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Read more

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

Read more

ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานวันดินโลก ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

Read more

คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อพิจารณาการประกวดคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2561

Read more

ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ระดับภาค ภาคกลาง ณ ตำบลกุตตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2561

Read more

เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำไอศกรีมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ภายใต้โครงการคลินิกเทพสตรีเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561 ณ วัดคุ้งลาน หมู่ที่ 5 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2561

Read more

เข้าร่วมพิธีปลูกข้าวนาโยนพันธุ์ข้าว กข 43 ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) ปี 2561 ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสระเตย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2561

Read more

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 มิถุนายน 2561

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการประชุมหมู่ 5 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 มิถุนายน 2561

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ วัดหนองปลิง ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ณ หมู่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรีวันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 มิถุนายน 2561

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1โครงการเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานีตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีวันที่ 4 มิถุนายน 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 1 มิถุนายน 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561 ณ วัดหนองรี หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

Read more

ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

Read more

เข้าร่วมอบรมโครงการกำกับการคลังอย่างเข้าใจ เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Read more

เข้าร่วมกิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ อาคารภาณุสรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ วัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

Read more

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Read more

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561

Read more

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Read more

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

Read more

จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ องค์การบริการส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

Read more

จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

Read more

จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศูนย์กสิกรรมละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

Read more

จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ วัดสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

Read more

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

Read more

ร่วมสาธิตการปลูกข้าวนาหว่านน้ำตมด้วยวิธีหว่านมือ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

Read more

ร่วมงานและจัดนิทรรศการเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561

Read more

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 26 เมษายน 2561

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ วัดใหญ่โคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 เมษายน 2561

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561 ณ วัดคลองเม่า ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 23 เมษายน 2561

Read more

ร่วมพิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 เมษายน 2561

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19 เมษายน 2561

Read more

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 เมษายน 2561

Read more

ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2561 ณ หมู่ 11 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 เมษายน 2561

Read more

เข้าร่วมบรรยายวิชาการในการควบคุมคุณภาพข้าวในการผลิตและลดต้นทุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 4 เมษายน 2561

Read more

เข้าร่วมบรรยายวิชาการในกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำจังหวัดลพบุรี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 3 เมษายน 2561

Read more

ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 31 มีนาคม 2561

Read more

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 30 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ วันที่ 26-28 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการบริหารปัจจัยการผลิตและการตลาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมบรรยายการเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว งานแสดงสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย จังหวัดลพบุรี ปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังสวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 23 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมบรรยายการควบคุมคุณภาพข้าวในการผลิตและลดต้นทุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 23 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมบรรยายการควบคุมคุณภาพข้าวในการผลิตและลดต้นทุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561 ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมบรรยายการควบคุมคุณภาพข้าวในการผลิตและลดต้นทุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มีนาคม 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศาลาประชาคม ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2561

Read more

ร่วมบรรยายการควบคุมคุณภาพข้าวในการผลิตและลดต้นทุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ วัดโคกกระบือ ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 มีนาคม 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2561

Read more

ร่วมบรรยายบทบาทของเกษตรกรผู้นำในการบูรณาการเชื่อมโยงศพก.สู่แปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 มีนาคม 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 มีนาคม 2561

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ วัดท่าฉนวน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2561

Read more

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-8 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

Read more