Prev Next

ติดตามให้คำแนะนำงานระบบควบคุมภายในกลุ่ม (ICS) และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มผู้ผลิตหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี และกลุ่มผู้ผลิตนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Read more

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2564 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหนองรี หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2564 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

ร่วมงานตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ของดีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2564 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คงคลังและวัสดุการผลิตคงคลัง ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Read more

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2564 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2564 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยยาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2564 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2564 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

ติดตามให้คำแนะนำระบบควบคุมภายใน โครงการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านคลอง ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

Read more

สำรวจแบบประเมินการจัดชั้นคุณภาพกลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 20-21 มกราคม 2564 ณ กลุ่มที่ทำการเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Model Smart Farmer ปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ วัดหนองนา ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2564 วันที่ 6-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการในงานวันดินโลก Keep Soil Alive, Protect Soil รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลพบุรีเมืองสะอาด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมผลิตข้าวอินทีย์ ปี 2563 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมืออบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563  ณ วัดโพธาราม ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

Read more

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Read more

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564 วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

เข้าร่วมติดตามให้คำแนะนำและสอนวิธีการกำจัดข้าววัชพืช ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดอำไพ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Read more

  ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟและในแปลงนา และเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลง ขพ.2 จัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟและในแปลงนา และเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2564 สาขาอาชีพทำนา วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ บ้านคุ้งนาบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดการประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรรศการด้านข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ วัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟและในแปลงนา และเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลง ขพ.2 จัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) และเก็บข้อมูลวันปลูก วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดเขารวก ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟและในแปลงนา และเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกพื้นที่ติดตามแปลง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟและในแปลงนา พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอชัยบาดาล อำเภอหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Read more

เข้าร่วมอบรมหลักสตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ พรรณราย จังหวัดอุดรธานี

Read more

ต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว เพื่อรับการตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและโครงการต่างๆ วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตาม "โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ข้าราชการอย่างยั่งยืน" และเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวตกรรม (AIC) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ และ ห้องประชุมพระนารายณ์มหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ วัดธัญญะนิตยาราม (หลุมข้าว) ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟและในแปลงนา โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง และตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสี่คลอง ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 2) โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ แปลงใหญ่ข้าวตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟและในแปลงนา และเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมพัฒนาระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ศัตรูข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Read more

จัดพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

  จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

ติดตามงานศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ตำบลหนองราชวัตร และตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้างคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ วัดโป่งน้อย ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

เข้าร่วมการฝึกอบรม “พัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษสู่ตลาดเกษตรดิจิทัล” วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใจฟ้าฟาร์ม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

ออกพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ศัตรูข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ และตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการแก้มลิงหนองสมอใส ตำบลบางคู้ อำเภอเมืองท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

Read more

จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ วัดตะโก ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

  จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563  วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงสีชุมชน หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more

  จัดประชุมเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ วัดตะโก ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Read more